PRO Oliva presenta una Moció al Plenari perquè l’Ajuntament d’Oliva complete l’actuació de la Diputació respecte de la unió d’Oliva amb Piles per la costa

 

El 9 de juny el Govern d’Oliva va donar a conèixer als mitjans de comunicació que la Diputació de València havia inclòs la connexió Oliva-Piles per la costa en el Programa de Millora de Camins d’Interès Territorial (Fase 1). Açò significa que, dins dels plans de la Diputació està la construcció del pont que salvaria el Barranc de Beniteixir i, per tant, possibilitaria connectar ambdós municipis.

 

A més a més, segons el breu informe del Cap de Servei de Carreteres de la Diputació al que ha tingut accés PRO, l’ens provincial també sufragaria els costos d’execució d’un vial de 505 metres lineal (439 en Oliva i 66 metros en Piles) que connectarà Piles amb l’Avinguda dels Llauradors d’Oliva (Sector 19 «Platja Nord»). L’expropiació dels terrenys, però, anirà a càrrec dels municipis.

 

Des del Grup Municipal Projecte Oliva es valora molt positivament la notícia. Sembla que es dona llum verda a una unió entre Oliva i Piles que al llarg dels anys ha estat molt reivindicada per la ciutadania.

 

 

Però, l’actuació de la Diputació esdevé incompleta per resoldre les necessitats dels sectors més al nord de la platja d’Oliva i, el grup municipal PRO Oliva va enregistrar el 15 de juny una moció que es titula: «Moció proposant completar l’actuació viària de la Diputació de València amb l’objectiu de tindre una avinguda de qualitat i resoldre els problemes preexistents relatius a la línia elèctrica i la precària xarxa de sanejament»

 

 

El projectat per la Diputació és una mena de camí rural de 7 m d’ample

 

A la vista de l’esmentat informe del Servei de Carreteres de Diputació, el pont sobre el barranc de Beniteixir serà de 16 metres d’ample, la mateixa amplària que te la Ronda Oest de Piles i l’Avinguda dels Llauradors d’Oliva. No obstant això, tal i com indica Diputació, el vial que unirà el trànsit rodat entre ambdues avingudes serà de 7 metres. Açò és, l’espai que resta per urbanitzar entre ambdós municipis (recordem, 439 metres lineals en Oliva) el recorrerà una calçada de 7 metres d’ample.

 

 

Pel que es coneix, tot fa suposar que el vial de 7 metres serà una mena de camí rural i no una avinguda interurbana com s’havia plantejat inicialment, al 2014, en la «Memòria valorada del vial de connexió dels termes municipals d’Oliva i Piles». Així, devem suposar que no tindrà voreres per a vianants, ni carril bici, ni aparcament, ni enllumenat, ni recollida d’aigües de les parcel·les interiors. 

 

 

No s’ha contemplat la construcció de la rotonda a l’altura del Camí de la Terra nova

 

Els eixos de l’Avinguda dels Llauradors (Sector 19 «Platja Nord II» d’Oliva) i la Ronda Oest de Piles són sensiblement paral·lels, però existeix una separació entre ells d’uns 13 metres (la qual cosa fa impossible la seua unió al prolongar-los). Per articular aquesta diferència d’alineació entre vials es projectava, a l’esmentada Memòria de 2014, una glorieta de 16’50 metres de radi a l’altura del Camí de la Terra nova.

 

 

Continuaríem sense resoldre’s dos grans problemes preexistents relatius a la línia elèctrica i la precària xarxa de sanejament d’aigües fecals

 

Des de l’Ajuntament d’Oliva, durant la legislatura passada en la qual Projecte Oliva formava part del govern, es va considerar com a prioritària aquesta infraestructura perquè hi havien dos grans qüestions a resoldre: Desbloquejar el problema de la projectada línia elèctrica aèria i resoldre la precarietat que presenta la xarxa sanitària que afecta als sectors 6 i 19.

 

 

Respecte a la línia elèctrica

 

Aquesta ha estat una qüestió litigiosa, en la qual s’han produït nombrosos contenciosos-administratius, sentències i apel·lacions. Iberdrola Distribución Eléctrica SAU va plantejar l’any 2007 la instal·lació d’una línia elèctrica aèria de 20 Kv (doble circuit) que havia d’incrementar la potència i el subministrament en les platges de Piles i Miramar. Aquesta línia elèctrica partiria des de la subestació elèctrica d’Oliva (al camí del Pont de Bolo) fins al sector Oest de la platja de Piles, travessant 63 propietats del terme d’Oliva, hipotecant una part important de la nostra ciutat, pel que a la projecció urbanística futura i a l’impacte paisatgístic.

 

Després de dos litigis guanyats pels propietaris i un per l’Ajuntament, es va proposar construir un traçat alternatiu. La voluntat de l'Ajuntament d'Oliva, com la dels propietaris afectats, no ha estat mai bloquejar sense remei l'arribada del subministrament elèctric a la platja de Piles, sinó, senzillament, que el traçat afectara el mínim possible al territori.

 

L’alternativa, per tant, fou:

 

 

        1.- El reforç de les línies aèries existents que transcorren en paral·lel al camí Assagador             de Carro i, posteriorment, en paral·lel a l'Avinguda Llauradors, des de la subestació                     d'Oliva  fins un Centre de Transformació del Sector 19.

 

       2.- A partir d'aquest punt el traçat prossegueix subterràniament fins arribar a l'extrem                nord de l'esmentat sector 19.

 

        3.- I a partir d'aquest punt continua subterràniament per la via interurbana que seria la              prolongació de l’Avinguda Llauradors fins al pont del Barranc de Beniteixir. 

 

 

 

Amb l’execució de la via interurbana, per tant, aconseguiria soterrar-se aquesta línia elèctrica i es resoldria, definitivament, aquest problema. 

 

 

Respecte a la precària xarxa sanitària

 

La xarxa sanitària que afecta als sectors residencials 6 i 19 canalitza les aigües fecals cap a l’EDAR (depuradora) de Gandia. Aquesta xarxa presenta nombroses problemàtiques. La major de les quals, probablement, siga el fet que aquesta infraestructura (que inclou subestacions de bombeig) no pot figurar a l’inventari de béns municipals, ni ser, en conseqüència, gestionat per per l’EPSAR, perquè transcorre per parcel·les privades, d’una forma precària i provisional, sense que ni tan sols conste  que s’inscriguera aquesta servitud de càrrega en les parcel·les registrals. 

 

 

Proposta d’acord: que l’Ajuntament complemente l’actuació de la Diputació

 

A iniciativa de PRO Oliva es plantejarà al Plenari Ordinari de juny, que es celebrarà previsiblement el dijous 25, adoptar el compromís plenari de completar, amb aportació municipal o d’altres administracions, l’actuació del vial de 7 metres inclòs dins del Programa de Millora de Camins d’Interès Territorial  (Fase 1) de la Diputació de València. Amb l’objectiu d’executar, sense retallades, el vial de prolongació de l’actual Avinguda dels Llauradors en termes similars als previstos en la «Memòria valorada del vial de connexió dels termes municipals d’Oliva i Piles» elaborada per en juny de 2014. 

 

Per tant, completar un vial de 16 metres d’ample que incloga voreres, carril bici, enllumenat públic, recollida d’aigües de les parcel·les interiors, etc. i que contemple, també i com a mínim, canals d’infraestructures per conduir les aigües residuals de les platges del nord  i línies elèctriques de 20 kv o més.

 

La Moció es convertirà en Moció conjunta de totes les forces polítiques, atès que la resta de grups municipals ja han manifestat el recolzament a la proposta de PRO Oliva.

 

 

Joan Mata: "Des de Projecte Oliva valorem molt positivament la proposta de la Diputació de València. Dur a terme la connexió d'Oliva amb Piles per la costa és una reivindicació de la ciutadania olivera des de fa molt anys. No obstant això, la proposta de la Diputació es limita a un vial de 7 metres que permetrà el trànsit rodat entre els dos municipis. És important, per tant, aprofitar aquesta oportunitat d'or perquè l'Ajuntament d'Oliva complemente l'actuació i complete la connexió construint la via interurbana de 16 metres que, a més de solucionar problemes que venen arrastrant-se els últims anys (línia elèctrica i canalització de la xarxa de sanejament) comptaríem, definitivament, amb una connexió de qualitat entre ambdues platges". 

 

 

 

Si vols conéixer més sobre este tema, escolta aquesta entrevista de Joan Mata en Ràdio Safor FM.

Descarga
Descarrega ací el document de la Moció
Moció Plenari Juny 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat 6.5 MB